Wycena nieruchomości na potrzeby egzekucji komorniczej

Wycena nieruchomości na potrzeby egzekucji komorniczej » Warszawa – Radom

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzić opis i oszacowanie wartości nieruchomości na potrzeby postępowania egzekucyjnego.

Zadaniem opisu i oszacowania wartości nieruchomości będzie dokładne ustalenie przedmiotu egzekucji i określenie wartości nieruchomości dla celów sprzedaży egzekucyjnej. Opis i oszacowanie jest jedną z czynności w postępowaniu egzekucji z nieruchomości, jest pierwszą czynnością w tym postępowaniu po uprawomocnieniu się postępowania o ustaleniu stanu majątkowego i wartości nieruchomości. Jej celem jest ustalenie stanu faktycznego i prawnego oraz wartości nieruchomości. Przed skierowaniem zawiadomień i obwieszczeń oraz zapytania o skorzystaniu z prawa pierwokupu organ egzekucyjny ma obowiązek wystąpić z zapytaniem do właściwych organów o podanie adresów zamieszkania uczestników postępowania oraz wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o wydanie odpisu z księgi wieczystej albo zaświadczenia wystawionego na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, zawierającego wskazanie jej właściciela i wykaz ujawnionych w tym zbiorze obciążeń.

W przypadku objęcia gruntów ewidencją gruntów i budynków, organ egzekucyjny winien także wystąpić o uzyskanie wyciągu z tego rejestru. Wypis z rejestru gruntów jest źródłem informacji o nieruchomości, jej obszarze i przeznaczeniu.

 

W przypadku braku księgi wieczystej dla egzekwowanej nieruchomości lub zbioru dokumentów organ egzekucyjny jest zobowiązany uzyskać inny dokument stwierdzający własność nieruchomości zobowiązanego. Takim dokumentem może być np. postanowienie organu egzekucyjnego o przyznaniu prawa własności. Jeżeli są problemy z ustaleniem miejsc zamieszkania uczestników postępowania, organ egzekucyjny występuje do sądu o ustanowienie kuratora.

Jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne, organ egzekucyjny przed przystąpieniem do opisu i oszacowania ma obowiązek wezwać właściwą jednostkę samorządu terytorialnego do złożenia oświadczenia w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wezwania, czy skorzysta z prawa pierwokupu (pierwszeństwa) zakupu nieruchomości.

O terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości organ egzekucyjny zawiadamia uczestników postępowania nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem opisu oraz publicznie obwieszcza.

Kontakt

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego MRV

Siedziba firmy i do korespondencji:

ul. Kłobucka 8C/83
02-699 Warszawa

 

Tel. 505 464 869

E-mail: mrv@mrv.com.pl